خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 14 آبان 13971,260 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
ذرت اکراین 1,385 0 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت برزیل دیربارشو 1,170 22 آبان 13971,160 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 1,205 21 آبان 13971,210 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
سویا کلهر کرمانشاه 2,385 22 آبان 13972,375 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 2,215 22 آبان 13972,330 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا گنبد 2,475 22 آبان 13972,465 توماننمودار سویا گنبد
سویا ناب دانه 2,415 22 آبان 13972,405 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 2,475 14 آبان 13972,445 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 2,590 22 آبان 13972,590 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا طلای سفید 1,665 0 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 1,610 22 آبان 13971,610 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کلزا یگانه خزر 1,610 22 آبان 13971,610 توماننمودار کلزا یگانه خزر

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 20 آبان 139710,500 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 10,130 22 آبان 139710,250 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 10,370 22 آبان 139710,370 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 10,100 22 آبان 139710,200 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 9,900 22 آبان 13979,900 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 10,000 22 آبان 139710,000 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 9,700 22 آبان 13979,700 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 9,650 22 آبان 13979,600 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 10,450 22 آبان 139710,450 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 9,700 22 آبان 13979,850 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 10,000 22 آبان 139710,000 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار همدان 10,000 22 آبان 139710,000 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 10,600 22 آبان 139710,600 توماننمودار مرغ کشتار یزد

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه تخم گذار ال اس ال 6,000 22 آبان 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار ال اس ال
جوجه تخم گذار بونز 6,000 22 آبان 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار بونز
جوجه تخم گذار مرغک 6,000 22 آبان 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار مرغک
جوجه تخم گذار نیک چیک 6,000 22 آبان 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار نیک چیک
جوجه گوشتی پلاس 2,000 22 آبان 13971,900 توماننمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 2,100 22 آبان 13972,000 توماننمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 1,900 22 آبان 13971,800 توماننمودار جوجه گوشتی کاب

دانهاي آماده

نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 2,345 22 آبان 13972,346 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 2,090 22 آبان 13972,089 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 2,052 22 آبان 13972,050 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 2,431 22 آبان 13972,433 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 2,222 22 آبان 13972,222 توماننمودار رشد بندرامام

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 8,500 22 آبان 13978,500 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 8,300 22 آبان 13978,300 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 8,300 22 آبان 13978,400 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 8,100 22 آبان 13978,100 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 8,100 22 آبان 13978,100 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 7,900 22 آبان 13978,000 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 8,300 22 آبان 13978,300 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 8,200 22 آبان 13978,200 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 8,100 22 آبان 13978,200 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 7,900 22 آبان 13977,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 7,900 22 آبان 13977,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 8,000 22 آبان 13978,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 7,750 22 آبان 13977,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 8,000 22 آبان 13978,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 8,000 22 آبان 13978,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 7,600 22 آبان 13977,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

افزودنیها

نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 22 آبان 139729,100 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین NB 22 آبان 139711,900 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین ترک 22 آبان 13973,950 توماننمودار جوش شیرین ترک
جوش شیرین چینی 22 آبان 13973,250 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 22 آبان 13977,200 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 22 آبان 13979,400 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 22 آبان 139719,100 توماننمودار متیونین دگوسا

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 20 آبان 13977,300 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 7,600 22 آبان 13977,700 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 7,400 20 آبان 13977,200 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 7,200 22 آبان 13977,150 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 7,500 22 آبان 13977,700 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 7,200 22 آبان 13977,200 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 7,150 22 آبان 13977,200 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 7,200 22 آبان 13977,100 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 7,300 22 آبان 13977,300 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 7,200 22 آبان 13977,200 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 7,200 22 آبان 13977,200 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 7,400 22 آبان 13977,400 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 7,250 22 آبان 13977,150 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 7,000 22 آبان 13976,900 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 7,150 22 آبان 13977,150 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 7,100 22 آبان 13977,150 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 7,200 22 آبان 13977,100 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 7,050 22 آبان 13977,000 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 6,900 22 آبان 13976,900 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 7,500 22 آبان 13977,500 توماننمودار مرغ گوشتی یزد