کشف محموله مرغ بدون مجوز در گلستان

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3718

بیش از ۷ تن مرغ زنده فاقد مجوز در بخش نوکنده کشف شد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3593

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار ۱۷ مرداد ماه اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3531

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3460

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز یکشنبه ۱۸ تیر ماه اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3435

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز دوشنبه ۱۲ تیر ماه اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3409

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز شنبه ۱۰ تیر ماه به این شرح اعلام کرد:

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3392

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز پنجشنبه 1 تیر ماه به این شرح اعلام کرد:

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3371

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه به این شرح اعلام کرد:

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3360

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه به این شرح اعلام کرد:

بیشتر بخوانید

http://sainaafre.com/?menu=news&news_detail=3355

واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه پروتئین و لبنیات را در بازار امروز شنبه ۲۷ خرداد ماه به این شرح اعلام کرد:

بیشتر بخوانید