جدول قیمت مرغ گوشتی تبریز

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
مرغ گوشتی تبریز 2 مهر 13964,700 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 2 مهر 13964,450 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 2 مهر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 2 مهر 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 2 مهر 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 2 مهر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 2 مهر 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 2 مهر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 2 مهر 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 2 مهر 13965,200 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 2 مهر 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 2 مهر 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 2 مهر 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 2 مهر 13964,650 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 2 مهر 13964,450 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 2 مهر 13964,650 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 2 مهر 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 2 مهر 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 2 مهر 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 2 مهر 13964,550 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 2 مهر 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

آخرین خبرها

tools