نمودار

جدول قیمت مرغ گوشتی اصفهان

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
مرغ گوشتی اصفهان 29 شهریور 13964,700 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 29 شهریور 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 29 شهریور 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 29 شهریور 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 4,400 29 شهریور 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 29 شهریور 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 29 شهریور 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 4,700 29 شهریور 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 4,600 29 شهریور 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 29 شهریور 13965,300 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 4,600 29 شهریور 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 4,600 29 شهریور 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 4,600 29 شهریور 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 4,500 29 شهریور 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 4,500 29 شهریور 13964,500 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 29 شهریور 13964,750 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 4,950 29 شهریور 13964,950 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 4,600 29 شهریور 13964,700 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 29 شهریور 13964,900 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 29 شهریور 13964,550 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 5,000 29 شهریور 13965,000 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

آخرین خبرها

tools