جدول قیمت سویا کلهر کرمانشاه

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا کلهر کرمانشاه 2 مهر 13961,465 تومان

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا اتکا 1 مهر 13961,465 تومان
سویا پلت آرژانتین 2 مهر 13961,585 تومان
سویا پلت برزیل 30 شهریور 13961,510 تومان
سویا خاوردشت 30 شهریور 13961,530 تومان
سویا طلای سفید 1 مهر 13961,560 تومان
سویا کلهرامام 25 شهریور 13961,380 تومان
سویا ناب دانه 2 مهر 13961,465 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 2 مهر 1396900 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 2 مهر 1396900 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 2 مهر 1396810 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 2 مهر 1396895 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 2 مهر 1396790 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 2 مهر 1396825 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 2 مهر 1396885 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 1 مهر 13961,465 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 2 مهر 13961,585 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا پلت برزیل 30 شهریور 13961,510 توماننمودار سویا پلت برزیل
سویا خاوردشت 30 شهریور 13961,530 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 1 مهر 13961,560 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 2 مهر 13961,465 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 25 شهریور 13961,380 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 2 مهر 13961,465 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 30 شهریور 13961,800 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا طلای سفید 21 شهریور 13961,180 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 2 مهر 13961,290 توماننمودار کلزا کرمانشاه

آخرین خبرها

tools