نمودار

جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو اراک

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
تخم مرغ 13کیلو اراک 2 مهر 13963,700 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 2 مهر 13963,930 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 2 مهر 13963,950 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 2 مهر 13963,900 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 11کیلو تهران 2 مهر 13963,950 توماننمودار تخم مرغ 11کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 2 مهر 13963,770 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 2 مهر 13963,850 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 2 مهر 13963,700 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 2 مهر 13963,850 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 2 مهر 13963,900 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 2 مهر 13963,800 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 2 مهر 13963,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 2 مهر 13963,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 2 مهر 13963,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 2 مهر 13963,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 2 مهر 13963,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 2 مهر 13963,730 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 2 مهر 13963,650 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

آخرین خبرها

tools