جدول قیمت کلزا کرمانشاه

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
کلزا کرمانشاه 2 مهر 13961,290 تومان

جدول قیمت کلزا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
کلزا طلای سفید 21 شهریور 13961,180 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 2 مهر 1396900 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 2 مهر 1396900 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 2 مهر 1396810 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 2 مهر 1396895 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 2 مهر 1396790 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 2 مهر 1396825 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 2 مهر 1396885 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 1 مهر 13961,465 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 2 مهر 13961,585 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا پلت برزیل 30 شهریور 13961,510 توماننمودار سویا پلت برزیل
سویا خاوردشت 30 شهریور 13961,530 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 1 مهر 13961,560 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 2 مهر 13961,465 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 25 شهریور 13961,380 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 2 مهر 13961,465 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 30 شهریور 13961,800 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا طلای سفید 21 شهریور 13961,180 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 2 مهر 13961,290 توماننمودار کلزا کرمانشاه

آخرین خبرها

tools